Hi Beauty, Welkom bij Beauty & care By Eline!
Hi Beauty, Welkom bij Beauty & care By Eline!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Beauty & Care by Eline zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Beauty & Care by Eline
Hoofdstraat 83, 9501 CP, Stadskanaal, Nederland
Telefoonnummer: 06 33 08 42 22; geopend op afspraak
E-mailadres: info@beautycare-eline.com
KvK-nummer: 61530492
BTW-identificatienummer: NL002263050B04

 

ARTIKEL 3. ALLERGIE

3.1 Hoewel Beauty & Care by Eline de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het sorteren van de door haar te verkopen producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.
3.2 Omdat Beauty & Care by Eline helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Beauty & Care by Eline in geval van vragen. Verder dient u contact op te nemen met uw locale zorginstelling.

 

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Beauty & Care by Eline zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Beauty & Care by Eline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Beauty & Care by Eline pas tot stand nadat Beauty & Care by Eline de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd. Beauty & Care by Eline is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beauty & Care by Eline dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beauty & Care by Eline niet.
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty & Care by Eline onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Beauty & Care by Eline. Zolang de ontvangst niet door Beauty & Care by Eline is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

 

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN BETALINGEN

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
5.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 6,95 in rekening, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.

 

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Beauty & Care by Eline bezorgt alleen in Nederland. Zendingen naar andere landen zijn mogelijk.
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Beauty & Care by Eline.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Beauty & Care by Eline is gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Beauty & Care by Eline doet haar best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

ARTIKEL 7. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Beauty & Care by Eline te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
(b) het product is gebruikt;
(c) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(d) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
7.3 Beauty & Care by Eline zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

 

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

ARTIKEL 9. PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling alsmede voor het versturen van e-mails met productaanbiedingen, nieuwsbrieven of andere acties (behalve als is aangegeven dat daar geen prijs op wordt gesteld). Persoonsgegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

ARTIKEL 10. DIVERSEN

10.1 Indien u aan Beauty & Care by Eline schriftelijk opgave doet van een adres, is Beauty & Care by Eline gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Beauty & Care by Eline schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Beauty & Care by Eline gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beauty & Care by Eline in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beauty & Care by Eline vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Beauty & Care by Eline bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
11.3 U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het DOKh https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/.
11.4 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

ARTIKEL 12. FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Beauty & Care by Eline
Hoofdstraat 83, 9501 CP, STADSKANAAL
info@beautycare-eline.nl / 06 33 08 42 22

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:
herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam consument(en):
Adres consument(en):

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):
Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar info@beautycare-eline.nl of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. Gelieve een briefje met uw naam toevoegen aan het pakket. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).

Retouradres:
Beauty & Care by Eline
Hoofdstraat 83
9501 CP STADSKANAAL

Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat:

  • de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
    • het product is gebruikt;
    • u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
    • de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Beauty & Care by Eline zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u de kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

Meer informatie over garanties en bestaande service na aankoop kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en op onze website

 

Algemene Voorwaarden Behandelingen

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop Beauty & Care by Eline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Beauty & Care by Eline zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende staande wetenschap. Beauty & Care by Eline zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staat bij Beauty & Care by Eline hoog in het vaandel, Beauty & Care by Eline werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze code zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Beauty & Care by Eline melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty & Care by Eline 100% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beauty & Care by Eline de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wanneer de client 15 minuten of meer te laat aanwezig is, mag Beauty & Care by Eline de afspraak annuleren en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beauty & Care by Eline moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

5. Betaling

Beauty & Care by Eline vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de behandeling en producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten met pin of contant te voldoen.

6. Persoonsgegevens

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty & Care by Eline neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier. Beauty & Care by Eline behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty & Care by Eline zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Beauty & Care by Eline gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

7. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty & Care by Eline verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty & Care by Eline is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

Beauty & Care by Eline heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty & Care by Eline meldt diefstal altijd bij de politie

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty & Care by Eline. Beauty & Care by Eline moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Care by Eline de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty & Care by Eline en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Care by Eline het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Care by Eline en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.